ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສພນວ )ມີນະໂຍບາຍຮັບຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ເຂົ້າຝຶກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ທົດສອບ ຫຼື ສອບເສັງເຂົ້າ ໃນໄລຍະສັ້ນ

01-08-2019, 08:33 534

IMG_3418 (2)

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ, ແຜນພັດທະນາແຮງງານຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຫົວໜ່ວຍໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ. 
ທ່ານ ໂດອີ ວິລະນາມ ອຳນວຍການສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງ(ສພນວ )ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບມີ 7 ຂະແໜງວິຊາຊີບ ຄື : ຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການ, ຂະແໜງ ເສີມສວຍ ແລະ ຕົບແຕ່ງຊົງຜົມ, ຂະແໜງອອກແບບ ແລະ ຕັດຫຍິບ, ຂະແໜງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ຂະແໜງເຄື່ອງທໍາຄວາມເຢັນ ແລະ ປັບອາກາດ, ຂະແໜງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການບັນຊີ. ພ້ອມນີ້ ສູນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຕາມສາຂາວິຊາສະເພາະທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນສູນ, ອອກຝຶກວິຊາຊີບແບບເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມແຜນງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດ, ຝຶກຕາມໂຄງການ, ຝຶກ ແລະ ທົດສອບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນລະດັບສີມືແຮງງານ, ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ລະດັບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
ໂດຍສະເພາະ ເປົ້າໝາຍນັກສຶກສາ ແລະ ສາຂາວິຊາຊີບ ທີ່ສັງຄົມສົນໃຈ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າຮຽນຫຼາຍ ແມ່ນຕາມລໍາດັບດັ່ງນີ້ : ສາຂາວິຊາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການ, ສາຂາວິຊາ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ, ສາຂາວິຊາ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສາຂາວິຊາ ອອກແບບ ແລະ ຕັດຫຍິບ, ສາຂາວິຊາ ເສີມສວຍ ແລະ ຕົບແຕ່ງຊົງຜົມ, ສາຂາວິຊາ ເຄື່ອງທໍາຄວາມເຢັນ ແລະ ປັບອາກາດ ແລະ ສາຂາວິຊາ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການບັນຊີ.
ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນສໍາເລັດການຝຶກກໍາລັງແຮງງານ ເມື່ອສົມທຽບກັບການ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ນໍາລົງນັກຮຽນລົງຝຶກງງານ, ແຮງງານທີ່ຜ່ານ ການຝຶກ ຢູ່ ສູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນລະດັບ 75 - 90 % ທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີຄວາມພື່ງພໍໃຈ (ແຕ່ໃນນີ້ກໍ່ຂຶ້ນກັບປັດໃຈເລື່ອງບຸກຄົນທັງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໄປພ້ອມ), ຄູສອນ ຄູຝຶກ ໃນຈໍານວນ 40 % ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຍົກລະດັບທາງດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ວິທີການສອນ, ສຶກສາອົບຮົມດ້ານແນວຄິດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄູສອນທີ່ມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທໍາ ຮັກອາຊີບຄູ ແລະ ເປັນຄູຊໍານານງານ, ນອກຈາກນີ້ກໍ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໄດ້ປະກອບເຄື່ອງມື ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ ການສິດສອນ ໃຫ້ແກ່ຄູ.
ພ້ອມນີ້, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີນະໂຍບາຍຮັບຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ເຂົ້າຝຶກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ທົດສອບ ຫຼື ສອບເສັງຄັດເລືອກດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂັ້ນພື້ນຖານ (ຄວາມຮູ້ລະດັບດັບສາມັນສຶກສາ), ບໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກດ້ານຄຸນສົມບັດ, ແຕ່ກໍານົດເງື່ອນໄຂດ້ານລະດັບສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ຖືກກັບລະດັບຫຼັກສູດທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນ, ຖ້າເປັນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ 6 ເດືອນລົງມາ ຝຶກເພື່ອປະກອບຊີບ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເງືອນໄຂໃດເລີຍ ພຽງແຕ່ຜູ້ກ່ຽວມີສຸຂະພາບດີ ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຝຶກ ເພື່ອອາຊີບດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້.

1
ດ້ານບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເຊັ່ນ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄື່ອງມືເຕັກນິກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຕໍາລາຮຽນ, ຄູ່ມື, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານຕ່າງໆ , ບັນຫາຈໍານວນຄູຝຶກບໍ່ພຽງພໍ, ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຍັງມີຈໍາກັດ, ດ້ານງົບປະມານໃນການສະໜັບສະໜູນແມ່ນຍັງ ບໍ່ພຽງພໍ ໃນການຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບການຮຽນ ການສອນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈົບອອກໄປໄດ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນບັນດາສາຍເຫດ ຂ້າງເທິງນັ້ນ, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສ້າງເປັນຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ 
ໂດຍສະເພາະ ພື້ນທີ່, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກການຮຝຶກ, ອຸບປະກອນການຮຽນການສອນ ບໍ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຈໍານວນຄູສອນ, ຄູຝຶກ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ແຕ່ກໍ່ເປັນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຂອງຫຼາຍຄົນນັບທັງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົນຮອດ ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອແນະນໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມລູກຫຼານຂອງຕົນເຂົ້າມາຮຽນ ເພາະລະບົບການຮຽນ ການສອນ ຂອງສູນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເນັ້ນບັນຫາຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ, ຮຽນຈົບແລ້ວມີວຽກເຮັດ, ຊຶ່ງປັດໃຈຕົ້ນຕໍ ທີ່ປະກອບໃນການຮຽນ ການສອນ ກໍ່ຄື : ແນະນໍາທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີການສາທິດທົດລອງ ຫຼື ສໍາຜັດຕົວຈິງ, ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ຫຼາຍ (ເຮັດຈົນເປັນ), ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຈັນຍາບັນຂອງຄວາມເປັນຊ່າງ, ຝຶກທັກສະໃນການສະໝັກງານ, ສາມັກຄີຮັກແພງເພືອນຮ່ວມງານ, ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືນາຍຈ້າງ ແລະ ມີການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶ້ນເລື່ອຍໆ. 

2
ທ່ານ ໂດອີ ວິລະນາມ ອຳນວຍການສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງ(ສພນວ )ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ນອກຈາກນີ້ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງມີນະໂຍບາຍຫຼຸດຄ່າຮຽນ ແລະ ບໍ່ເກັບຄ່າຮຽນ ນໍາຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕ້ອງການຮຽນວິຊາຊີບແທ້ ຢູ່ສູນແຫ່ງນີ້ ພ້ອມທັງສະເໜີອັດເບ້ຍລ້ຽງນໍາງົບປະມານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວາງໄວ້./

( ຂ່າວ ຮສສ: ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ