ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

05-09-2019, 10:12 396

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
IMG_4875
ເພຶ່ອຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສຽ່ງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດ ຈາກແຂວງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້, ມີວິຊາຊີບ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕົກເປັນເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດນຳອີກ. ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີ ກອງປະຊຸມສະເໜີໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮວ່ມຂອງ ທ່ານ ນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ ທ່ານ ລີຊຣາດ ລີລີດ ຫົວໜ້າອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ VFI, ມີບັນດາຂະແໜງການທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ, ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ , ພ້ອມດ້ວຍ ວິຊາ ອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ VFI
ແລະ ວິຊາກາກົມສັງຄົມສົງເຄາະຈຳນວນໜື່ງເຂົ້າຮວ່ມ.

IMG_4887
ໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດ ແມ່ນໂຄງການໄລຍະທີ II ໂດຍເລີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2019 - ເດືອນທັນວາ 2021, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ງົບປະມານທັງໝົດ 706,700 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂດຍມອບໃຫ້ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮສສ ຮ່ວມງານຫຼັກກັບອົງການບ້ານຈຸດສຸມ VFI ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ຢູ່ 4 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຄື:ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ , ປະກອບມີ ສາມກິດຈະກຳຫຼັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື: ດຳເນີນສູນພັກເຊົາຢູ່ ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ການຊວ່ຍເຫຼືອບຳບັດຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ຄວາມສຽ່ງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສືກສາ, ຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ, ພ້ອມທັງ ຍັງຈະໄດ້ສະໜັບ ສະໜູນກິດຈະກຳຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານທັງພາກລັດ ແລະ ພະນັກງານຂອງອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ; 

IMG_4880
ໃນນາມເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນ. ໄບຄຳ ຂັດທິຍະ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ MOU ຂອງໂຄງການ ສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນກິດຈະກຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍໃນການ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ, ຊ່ວຍເຫຼື່ອຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ອົງການຕື່ມທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ການປະສານງານທີ່ກົມກຽວ ແລະ ວ່ອງໄວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.

IMG_4897
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກກັບອົງການ VFI ຂໍຢືນຢັນວ່າ ກະຊວງ ຮສສ ກໍ່ຄືພະແນກ ຮສສ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ຈະເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮ່ວມ ມືກັບອົງການ VFI ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກຳນົດໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ ໃຈມາຍັງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້./

( ຂ່າວສານຮສສ: ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ