ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ຂ່າວສານ

11-09-2019, 15:29 833

ອາຫານ, ເຮືອ, ຢາ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ທີ່ຜູ້ປະສົບໄພຕ້ອງການດ່ວນ ວອນສັງຄົມຊ່ວຍ.

ອາຫານ, ເຮືອ, ຢາ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ທີ່ຜູ້ປະສົບໄພຕ້ອງການດ່ວນ ວອນສັງຄົມຊ່ວຍ.

09-09-2019, 10:46 354

ລັດ​ຖະບານ ຊ່ວຍ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນຜູ້​ປະສົບ​ໄພ 6 ​ແຂວງພາກໃຕ້ ມູນ​ຄ່າ 1,3 ຕື້​ກີບ.

ລັດ​ຖະບານ ຊ່ວຍ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນຜູ້​ປະສົບ​ໄພ 6 ​ແຂວງພາກໃຕ້ ມູນ​ຄ່າ 1,3 ຕື້​ກີບ.

05-09-2019, 15:51 471

ແຂວງເຊກອງ ປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນຜົນເສຍຫາຍໄດ້.

ແຂວງເຊກອງ ປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນຜົນເສຍຫາຍໄດ້.

05-09-2019, 14:52 854

ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ ສັ່ງ5 ກະຊວງເຂົ້າຊ່ວຍ ແລະ ແກ້ໄຂ ທັນການ .

ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ ສັ່ງ5 ກະຊວງເຂົ້າຊ່ວຍ ແລະ ແກ້ໄຂ ທັນການ .

05-09-2019, 10:23 395

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຄ້າມະນຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.