ບົດແນະນໍາກົດໝາຍ ປະກັນສັງຄົມ

ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 1206/ຮສສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 23-04-2019
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ລັດຖະມົນຕີ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ບົດແນະນໍາກົດໝາຍ ປະກັນສັງຄົມ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຊະນິດເອກະສານ ບົດແນະນຳ
ຂົງເຂດ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ 1206/ຮສສ