ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານແຮງງານ

ເລກທີ/ສັນຍາລັກ ເລກທີ 76/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 02-04-2018
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານແຮງງານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຊະນິດເອກະສານ ດຳລັດ
ຂົງເຂດ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ ເລກທີ 76/ນຍ