ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ສະຖິຕິ ດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:

1). ສະຖິຕິ ດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2015- 2016

2). Labor force survey 2017