ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນຊຸມຊົນ ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ!

28-09-2019, 13:00 568

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນຊຸມຊົນ ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ!
d3dde734-54dc-4a4c-9fe2-8c38bc48327e
ທ່ານ ນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( ຮສສ ) ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ , ພ້ອມຄະນະ ລົງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ ການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການຄັດກອງຊຸມຊົນຂອງ ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 24-25 ກັນຍາ 2019. ມີບັນດາ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ, ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ , ໂດຍມີ ບ້ານ ກ້ວຍໝໍ້, ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົ້າຮວ່ມ.
ໂຄງການ ‘ໂອກາດ’ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການພັທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໃນຈຳນວນເງິນ 15 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ລົງເລິກຢູ່ 2 ໜ້າວຽກເປັນຕົ້ນຄື: ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ (ຟື້ນຟູການແພດໜ້າທີ່ການ) ແລະ ມີ 3 ອົງປະກອບຫຼັກ ມີຄື:
1. ອົງປະກອບທີ 1 ດ້ານສຸຂະພາບ: ‘ເພີ່ມການນຳໃຊ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ’;

53951570-fd82-4485-ba73-cd3ef880bd0b
2. ອົງປະກອບທີ 2 ດ້ານສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ: ‘ຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ເຮັດວຽກງານຂອງຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ’;
3. ອົງປະກອບທີ 3 ດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ‘ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງອົງປະກອບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ’.
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສຳເລັດກິດຈະກຳການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການຄັດກອງຊຸມຊົນ ຈຳນວນ 21 ບ້ານ ໃນຈຳນວນ 35 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປູກຈິດສຳນຶກ ປະມານ 1750 ຄົນ ແລະ ປະມານ 500 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດກອງ. ພາຍຫລັງສຳເລັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໃນທຸກໆໝູ່ບ້ານ ໂຄງການຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນ ຕໍ່ໄປ ຂອງ CBID ກໍ່ຄືການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

6f764d32-1941-4f4d-986e-fad51e864746
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນວ່າ: ເພື່ອແນ່ໃສ່ ສົ່ງເສີມ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປິ່ນປົວ-ຟື້ນຟູ, ການສຶກສາ, ການຝຶກວິຊາຊີບ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມການໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການທີ່ດີ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍນຳໃຊ້ທ່າແຮງບົມຊ້ອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຮົາມີ ບວກກັບການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຄົນພິການໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຕົວຈິງ.
ອົງການ ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (USAID) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານລາວ, ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ, ອົງການ ມະນຸດສະທຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອ ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີໃຜຖືກປະຖິ້ມໄວ້ ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ. ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ມີເປົ້າໝາຍ ໃນການປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງ ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເພີ່ມໂອກາດດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ ຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນຊຸມຊົນ ແມ່ນໂຄງການທົດລອງທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ໂຄງການທົດລອງຂະໜາດ ໃຫຍ່ກັບບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນຢູ່ສອງ ເມືອງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສາຍພົວພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ./

( ຂ່າວສານ ຮສສ: ເພັດສະໄໝ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ