ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ວັນມະນຸດສະທຳໂລກ: ຂະແໜງໃນຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດສຸກເສີນ ໃນ ສ ປປ ລາວ.

20-08-2019, 16:35 384

ວັ ນມະນຸດສະທຳໂລກ: ຂະແໜງໃນຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດສຸກເສີນ ໃນ ສ ປປ ລາວ.

ຂະແໜງແຮງງານແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍຄື ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທຳ ຈາກລັດຖະບານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພາກປະຊາສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ.

12f640b3-43e0-4259-8ccd-cf843df2aafb 

ອົງການອາຫານໂລກແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (WFP), ເຊິ່ງເປັນອົງກອນຫຼັກໃນການດຳເນີນວຽກງານດ້ານພາລາທິການ (Logistic Cluster) ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບມືໄພພິບັດຜ່ານລະບົບພາລາທິການ. ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງກອນນຫຼັກຂອງວຽກງານນີ້້, ອົງການອາຫານໂລກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອສຸຸດທ້າຍເມື່ອຈຳເປັນ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໜ່ວຍງານດ້ານມະນຸດສະທຳຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ/ການບໍລິການດ້ານໂລຈິສຕິກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເພື່ອເປັນ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມະນຸດສະທຳໂລກ, ເຊິ່ງມີຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 19 ເດືອນສິງຫາ ຂອງທຸກປີ ເຊິ່ງເປັນການໃຫ້ກຽດ ແລະ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເສຍສະຫຼະ ແລະ ສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົນເອງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການຕ່າງໆ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການດຳເນີນກິດຈະກຳຕະຫຼອດທັງອາທິດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງລະບົບພາລາທິການທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມີການປະສານງານທີ່ດີເລີດໃນການຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດ.

ໃນນັ້້ນກໍ່ແມ່ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນທີ່ຄວາມອາດສາມາດດ້ານໂລຈິສຕິກເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດສຸກເສີນ ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ ລວມເຖິງການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານສຳລັບການກຽມຄວາມພ້ອມ.. ເຊິ່ງຂັ້ນຕໍ່ໄປແມ່ນຈະມີການສາທິດເຫດການຕົວຈິງ ເພື່ອຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງເຄື່ອງມື, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຢູ່.

 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືກດຳເນີນຕໍດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງສາງເຄື່ອນທີ່, ເຊິ່ງເປັນສາງຊົ່ວຄາວທີ່ມີຄວາມອາສາມາດໃນການຈັດເກັບ ແລະ ຈັດລຽງສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິ່ງຂອງບັນເທົາທຸກລວມທັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທີ່ພັກເຊົາສຸກເສີນໃນກໍລະນີຈຳເປັນ. ສາງເຄື່ອນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນໃນການໂຕ້ຕອບ/ຮັບມືກັບໄພພິບັດ ເນື່ອງຈາກພູມສັນຖານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ມີຄວາມຍາກລຳບາກ, ຖະໜົນຫົນທາງເປ່ເພເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງໃຊ້ເວລານານໂດຍສະເພາະໃນລະດູມໍລະສຸມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກອງທັບປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຕິດຕັ້ງສາງ ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໄປໃຊ້ຢ່າງຮີບດ່ວນໃນສະຖານະການສຸກເສີນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປຝຶກອົບຮົມຕໍ່ຢູ່ຂັ້ນແຂວງໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກໄພພິບັດ.

 ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ມອບສາງເຄື່ອນທີ່ຂະໜາດ 320 ຕາແມັດ ຈຳນວນ 2 ອັນໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີສາງທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ ກະຈາຍຢູ່ໃນ 5 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

c5fe56f7-3884-4b13-b054-5ba39f330ff4

 ໜ່ວຍງານນພະລາທິການ, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ ຄະນະກຳມະການຜູ້ຕາງໜ້າລະຫວ່າງອົງການ(IASC) ເຊິ່ງເປັນກົນໄກຕົ້ນຕໍສຳລັບການປະສານງານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຫຼາຍປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານໂລຈິສຕິກໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ແລະ ເມື່ອໃດກທີ່ຄວາມສາມາດໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ພຽງພໍ, ໜ່ວຍງານພະລາທິການຈະເຮັດບົດບາດເປັນຜູ້ນຳພາ, ປະສານງານ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອການດຳເນີນງານ. ໃນປີ 2018, ໜ່ວຍງານພະລາທິການ ໄດ້ມີການປະຕິບັດງານຢ່າງຫ້າວຫັນໃນ 13 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ffc2209a-eedc-4186-8427-ff07ea228ca9

 ທ່ານ ຢານ ເດວບາເຣີ, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ:    ‘’ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກເຫດການໄພນ້ຳຖ້ວມໜັກ ໃນປີ 2018. ປະຊາຊົນ 5,000 ຄົນຖືກຍົກຍ້າຍໃນເມືອງສະໜາມໄຊ, ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄວາມມີນ້ຳໃຈຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕັ້ງສາງເກັບເຄື່ອງແບບເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອື່ນໆ. ການມອບສາງເຄື່ອນທີ່ໃນມື້ນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການກຽມພ້ອມດ້ານໂລຈິສຕິກກໍ່ຈະສາມາດຈັດສົ່ງເຄື່ອງບັນເທົາທຸກທີ່ ຈຳເປັນໄດ້ຢວ່ອງໄວ, ທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ.”

 

 

ຂ່າວສານອື່ນໆ