ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ປະກາດ & ແຈ້ງການ

ສະໂນດນໍາສົ່ງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ; ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫລີ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ; ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ

17-11-2017, 15:08 2798


ແຈ້ງການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ແຈ້ງການແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ

13-11-2017, 11:18 2369