ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ປະກາດ & ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ

09-09-2019, 09:49 40


ປະກາດ

ປະກາດ

12-08-2019, 22:47 99


ແຈ້ງການແນະນຳ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ແຈ້ງການແນະນຳ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ດ້ານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

17-07-2019, 09:12 126


ແບບຟອມປະເມີນ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານດີເດັ່ນ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ

ແບບຟອມປະເມີນ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານດີເດັ່ນ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ

11-07-2019, 12:26 437